Käyttöehdot

All in One -mobiilisovelluksen käyttöehdot

1 EHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) säätelevät Santander Consumer Finance Oy:n (”Santander” tai ”me”) All in One -mobiilisovelluksen (”Sovellus”) käyttöä. Käyttämällä Sovellusta hyväksyt nämä Käyttöehdot ja ymmärrät niiden sitovan sinua. Mikäli et suostu näihin Käyttöehtoihin tai niiden mahdollisiin muutoksiin, älä käytä Sovellusta. Termillä ”Käyttäjä” viitataan näissä Käyttöehdoissa sinuun.

Varaamme oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja ilman erillistä henkilökohtaista ilmoitusta kohdan 7 mukaisesti. Koska myös Käyttöehtojen muutettu versio sitoo sinua, sinun tulee aika ajoin käydä tällä sivulla tarkistaaksesi onko muutoksia tehty.

Nämä Käyttöehdot koskevat myös Sovelluksen kaikkia uusia toimintoja, lisäyksiä tai uusia ominaisuuksia, mikäli ei muutoin erikseen toisin mainita. Sovelluksen eri osien käyttöä saatetaan säännellä myös näitä Käyttöehtoja täydentävillä ohjeilla ja säännöillä. Varaamme oikeuden vapaasti lisätä tai muuttaa Soveluksen käyttöä koskevia ohjeita tai sääntöjä. Kaikki täydentävät ohjeet tai säännöt ovat osa näitä Käyttöehtoja. Mikäli täydentävät ohjeet tai säännöt ovat ristiriidassa Käyttöehtojen kanssa, noudatetaan ensisijaisesti Käyttöehtoja.

Näiden Käyttöehtojen lisäksi tulevat sovellettaviksi kunkin Sovelluksen avulla käytetyn muun palvelun ehdot.

2 KÄYTTÄJÄN ANTAMAT TIEDOT

Hyväksymällä nämä ehdot suostut a) antamaan Sovelluksessa vain totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä tietoja itsestäsi ja b) ylläpitämään ja päivittämään antamiasi tietoja siten, että ne pysyvät totuudenmukaisina ja paikkansapitävinä.

Sinun on oltava vähintään 15-vuotias ja täysivaltainen käyttääksesi Sovellusta.

Mikäli annat valheellisia, virheellisiä tai vaillinaisia tietoja, tai mikäli Santanderilla on perusteltuja syitä epäillä antamiesi tietojen totuudenmukaisuutta, Santander varaa itselleen oikeuden keskeyttää tai lopettaa oikeutesi Sovelluksen (tai sen minkään osan) käyttöön nyt ja tulevaisuudessa.

3 SOVELLUKSEN MUUTOKSET

Santander pidättää oikeuden muuttaa tai säätää Sovellusta taikka keskeyttää tai lakkauttaa Sovelluksen tai osan siitä, väliaikaisesti tai pysyvästi, milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Emme ole vastuussa sinulle tai millekään muulle kolmannelle osapuolelle muutoksista, keskeytyksistä tai lakkautuksista Sovelluksessa.

4 VASTUU SOVELLUKSEN TOIMIVUUDESTA JA TUNNISTAUTUMISESTA

4.1 Santanderin vastuu

Santander vastaa itse tuottamastaan tai tarjoamastaan osuudesta Sovellukseen.

4.2 Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa itse tunnistautumisprosessissa ja sovelluksessa antamistaan tiedoista ja niiden salassapidosta. Käyttäjä vastaa käyttämiensä laitteiden ja tunnistamisväleiden asianmukaisesta säilyttämisestä ja tunnistamisvälineillä sekä laitteilla tehdyistä toimenpiteistä ja oikeustoimista. Käyttäjä ei kuitenkaan vastaa tunnistautumisvälineillä ja laitteilla tehdyistä toimenpiteistä ja oikeustoimista niiltä osin, kuin Käyttäjä voi osoittaa toimineensa huolellisesti. Käyttäjä ei myöskään vastaa tunnistautumisvälineillään ja laitteillaan tehdyistä toimenpiteistä ja oikeustoimista tekemänsä katoamisilmoituksen jälkeiseltä ajalta.

Käyttäjä vastaa omien tietoteknisten ratkaisujensa ja yhteyksiensä tietoturvallisuudesta.

4.3 Vahingonkorvaus

Santanderin vahingonkorvausvastuu on rajattu vain Käyttäjälle Santanderin tahallisesta tai tuottamuksellisesta toiminnasta aiheutuneisiin välittömiin vahinkoihin.

5 HENKILÖ- JA ASIAKASTIETOJEN KÄYTTÖ

Santander käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja luottolaitoslainsäädännön mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään Santanderin palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä sekä muusta luotettavasta lähteestä. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Santanderin toimipaikoissa ja verkkosivuilla.

Käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi Santanderin kanssa samaan kotimaiseen tai ulkomaiseen konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kulloinkin kuuluvalle Suomessa tai ulkomailla sijaitsevalle yhtiölle tai muulle yhtiölle, joka on lain mukaan sellaisessa asemassa, että tietoja voidaan sille luovuttaa.

Yksityisyydensuoja koskee antamiasi tietoja sekä tiettyjä muita käyttäjää koskevia tietoja. Lisätietoja yksityisyydensuojastamme saat rekisteriselosteesta osoitteessa https://www.santanderconsumer.fi/laina/ehdot/rekisteriseloste.

Keräämäämme henkilökohtaista tietoa voidaan tallettaa ja käsitellä edellä mainitun rekisteriselosteen mukaisesti. Käyttämällä Sovellusta annat suostumuksesi sinua koskevien henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn rekisteriselosteen mukaisesti.

6 SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Santanderilla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja sekä Sovellukseen liittyviä ohjeita ja palvelukuvauksia ilmoittamalla siitä Käyttäjälle kirjallisesti tai julkaisemalla muutoksen Santanderin internet-sivuilla. Muutos, joka lisää oleellisesti Käyttäjän velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lainsäädännön muutoksesta, viranomaisten ohjeesta tai pankkikäytännön muutoksesta, tulee voimaan Santanderin ilmoittamana aikana, kuitenkin aikaisintaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun muutos on julkaistu Santanderin internet-sivuilla tai lähetetty Käyttäjän viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. Muut muutokset tulevat voimaan, kun muutos on julkaistu Santanderin internet-sivuilla.

7 YLIVOIMAINEN ESTE

Osapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Santanderin toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide; sota tai sen uhka; kapina tai mellakka; osapuolista riippumaton häiriö postinkulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa; tulipalon tai muun onnettomuuden aiheuttama keskeytys tai viivästys osapuolen toiminnassa taikka työtaistelutoimi, kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto, vaikka se ei osapuolta koskisikaan.

Ylivoimainen este oikeuttaa Santanderin keskeyttämään Sovelluksen toistaiseksi.

8 SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet käsitellään vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa.